Tuesday, 3 November 2015

Fruit Tree Fresh - "Dancing Juice" F&N

Another commercial i wrote the music for whilst working in Malaysia. Music by Jon Brooks. Facebook Page: https://www.facebook.com/JonBrooksComposer

YouTube Channel: http://www.youtube.com/jonbrookscomposer

CDBaby Music Store: http://www.cdbaby.com/Artist/JonBrooks1

Twitter: https://twitter.com/JonBrooks_Music

Official Website http://www.jonbrooks.co.ukF&N FRUIT TREE FRESH No Sugar Added Juice

The choicest fruits are handpicked, then squeezed to give you the F&N FRUIT TREE FRESH No Sugar Added juice range. With no artificial sweetener or sugar added, enjoy the delightful taste and pureness of fruit juice derived solely from the fruits’ natural sweetness.Give your healthy lifestyle a boost today with F&N FRUIT TREE FRESH No Sugar Added juice filled with vitamins and antioxidants. For those with a green palate, flavours such as Fruit & Vegetable with Wheatgrass Juice and Carrot with Wolfberry Juice have also been specially created for your drinking pleasure.Available in 8 varieties:

Apple Juice

Orange Juice

Fruit & Vegetable Juice

Cranberry Pomegranate & Apple Mixed Fruit Juice

Carrot Mixed Fruit Juice with Wolfberry Juice

Pomegranate Mangosteen & Mixed Fruit Juice

Blueberry Cranberry Mixed Fruit Juice

Red Grape Mixed Fruit Juice

Tuesday, 13 October 2015

我爱你 - 浪漫音乐. Wǒ ài nǐ - làngmàn yīnyuè

我爱你 - 发送此音乐到你所爱的人(S)。发送给你的丈夫,妻子,伴侣,朋友,男朋友或女朋友向他们展示你有多么的爱和关心他们。有些人认为,如果他们喜欢另一个人,其他人只不过想知道这一点。这并非总是如此。你所爱的人需要被告知,并证明你爱他们肯定知道你是认真的。

Wǒ ài nǐ - fāsòng cǐ yīnyuè dào nǐ suǒ ài de rén (S). Fāsòng gěi nǐ de zhàngfū, qīzi, bànlǚ, péngyǒu, nán péngyǒu huò nǚ péngyǒu xiàng tāmen zhǎnshì nǐ yǒu duōme de ài hé guānxīn tāmen. Yǒuxiē rén rènwéi, rúguǒ tāmen xǐhuān lìng yīgè rén, qítā rén zhǐ bùguò xiǎng zhīdào zhè yīdiǎn. Zhè bìngfēi zǒng shì rúcǐ. Nǐ suǒ ài de rén xūyào bèi gàozhī, bìng zhèngmíng nǐ ài tāmen kěndìng zhīdào nǐ shì rènzhēn de.

下载音乐光盘婴儿 - Xiàzài yīnyuè guāngpán yīng'ér
Jon Brooks: I Love You

YouTube频道: http://www.youtube.com/jonbrookscomposer
CDBaby音乐商店: http://www.cdbaby.com/Artist/JonBrooks1
Facebook的: https://www.facebook.com/pages/Jon-Brooks-Music-Composer/188521854515524?ref=hl
微博: https://twitter.com/JonBrooks_Music
官方网站: http://www.jonbrooks.co.uk

我爱你在YouTube上的视频剪辑 - Wǒ ài nǐ zài YouTube shàng de shìpín jiǎnjí


情人节是2月14日2016年,是浪漫的爱情,很多人的节日,以他们的配偶或伴侣赠送卡片,信件,鲜花或礼物。他们还可以安排浪漫晚餐在餐厅或晚上在酒店。情人节的通用符号心,红玫瑰和丘比特。Qíngrén jié shì 2 yuè 14 rì 2016 nián, shì làngmàn de àiqíng, hěnduō rén de jiérì, yǐ tāmen de pèi'ǒu huò bànlǚ zèngsòng kǎpiàn, xìnjiàn, xiānhuā huò lǐwù. Tāmen hái kěyǐ ānpái làngmàn wǎncān zài cāntīng huò wǎnshàng zài jiǔdiàn. Qíngrén jié de tōngyòng fúhào xīn, hóng méiguī hé qiūbǐtè.

许多人通过在宾馆,饭店或浪漫之夜寄卡片或信件,赠送礼物或鲜花和安排膳食庆祝他们爱自己的伴侣。人谁愿意与一个人的浪漫关系可以利用这个机会做这个,经常是匿名的。情人节卡常常被装饰的心,红玫瑰,丘比特的形象。常见的情人节礼物是鲜花巧克力,糖果,内衣和香槟或汽酒。然而,有些人利用这个机会来展示奢华的礼品,如珠宝首饰。许多餐馆和酒店有优惠活动在这个时候。这些可以包括浪漫用餐或周末休息。

最常见的情人节符号的心脏,尤其是红色和粉红色,和丘比特的图片或模型。丘比特通常被描绘成一个小翼的身影弓和箭。在神话中,他用他的箭罢工的人的心。谁爱上的人,有时说是“遭丘比特的箭。情人节的其他符号是热恋中的爱心拥抱和鲜花,巧克力,玫瑰红和内衣,夫妻经常互赠礼物。

Xǔduō rén tōngguò zài bīnguǎn, fàndiàn huò làngmàn zhī yè jì kǎpiàn huò xìnjiàn, zèngsòng lǐwù huò xiānhuā hé ānpái shànshí qìngzhù tāmen ài zìjǐ de bànlǚ. Rén shuí yuànyì yǔ yīgè rén de làngmàn guānxì kěyǐ lìyòng zhège jīhuì zuò zhège, jīngcháng shì nìmíng de. Qíngrén jié kǎ chángcháng bèi zhuāngshì de xīn, hóng méiguī, qiūbǐtè de xíngxiàng. Chángjiàn de qíngrén jié lǐwù shì xiānhuā qiǎokèlì, tángguǒ, nèiyī hé xiāngbīn huò qìjiǔ. Rán'ér, yǒuxiē rén lìyòng zhège jīhuì lái zhǎnshì shēhuá de lǐpǐn, rú zhūbǎo shǒushì. Xǔduō cānguǎn hé jiǔdiàn yǒu yōuhuì huódòng zài zhège shíhòu. Zhèxiē kěyǐ bāokuò làngmàn yòngcān huò zhōumò xiūxí. Zuì chángjiàn de qíngrén jié fúhào de xīnzàng, yóuqí shì hóngsè hé fěnhóng sè, hé qiūbǐtè de túpiàn huò móxíng. Qiūbǐtè tōngcháng bèi miáohuì chéng yīgè xiǎo yì de shēnyǐng gōng hé jiàn. Zài shénhuà zhōng, tā yòng tā de jiàn bàgōng de rén de xīn. Shuí ài shàng de rén, yǒushí shuō shì “zāo qiūbǐtè de jiàn. Qíngrén jié de qítā fúhào shì rèliàn zhōng de àixīn yǒngbào hé xiānhuā, qiǎokèlì, méi gui hóng hé nèiyī, fūqī jīngcháng hù zèng lǐwù.

告诉你的亲人,你爱他们经常。因此,许多人当亲人过世后悔,他们不记得听或说的话,近几年“我爱你”。从具体说,“我爱你”,你爱的人发生在你的关系,防止在此深表歉意。

花时间与你爱的人。许多人热爱自己的朋友,配偶或子女但不能开出时间陪伴他们。如果你不花时间与人,你是沟通,他们对你并不重要。爱一个人就意味着在其中投入时间。

让你的亲人你生命中的优先事项。如果你爱一个人,那么你就不会推那个人的优先级列表的底部。你会不会取消的计划在最后一分钟,以适应其他优先事项在你的生活,或者更糟糕,拒绝作出计划,因为你生活的其他部分始终是更重要的。

投资什么人你喜欢的忧虑。例如,即使你从未有过的建筑设备的任何权益,父母谁爱她的儿子会花时间去了解施工设备,因为孩子关心它。如果你想向人们展示你有多爱他们,那么看重他们的价值是什么。

让自己脆弱的你爱的人。爱另一个人的一部分涉及开放你的心脏和揭示你到底是谁。为了证明有人说,你爱他,你一定要诚实,你是谁打开的。

接受你的亲人,因为它们。当你爱一个人,你不要试图改变她。相反,欣赏她的独特和宝贵的人,她是。

做出牺牲。显示你爱他的人往往与牺牲。你爱的人的需要比你的需要更重要。例如,一个孩子的需要和你外面玩覆盖你的愿望,打个盹。在某些情况下,做出痛苦的决定,在你所爱的人的最大利益,展现你对他的爱的最好方式。

提交给你爱的人。即使你不觉得爱朝人,选择留下来投资。爱的感情可能会潮起潮落,但你的承诺是持有关系在一起,并显示你有多么爱一个人的粘合剂。

情人节的视频信息,视频信息,YouTube视频的消息,我爱你,婚礼,婚礼,性别,婚姻,结婚,情人节,情人节的消息,爱与性,情人节视频,YouTube的我爱你,我爱你的YouTube ,YouTube上,器乐,爱情,2013年2月14日,2月14日的心,丘比特,幸福的情人节,情人节,情人节,爱你,关系,丈夫,妻子,女朋友,男朋友,爱我的男朋友。Gàosù nǐ de qīnrén, nǐ ài tāmen jīngcháng. Yīncǐ, xǔduō rén dāng qīnrén guòshì hòuhuǐ, tāmen bù jìdé tīng huò shuō dehuà, jìn jǐ nián “wǒ ài nǐ”. Cóng jùtǐ shuō,“wǒ ài nǐ”, nǐ ài de rén fà shēng zài nǐ de guānxì, fángzhǐ zài cǐ shēn biǎo qiànyì.

Huā shíjiān yǔ nǐ ài de rén. Xǔduō rén rè'ài zìjǐ de péngyǒu, pèi'ǒu huò zǐnǚ dàn bùnéng kāi chū shíjiān péibàn tāmen. Rúguǒ nǐ bù huā shíjiān yǔ rén, nǐ shì gōutōng, tāmen duì nǐ bìng bù chóng yào. Ài yīgè rén jiù yìwèizhe zài qízhōng tóurù shíjiān.

Ràng nǐ de qīnrén nǐ shēngmìng zhòng de yōuxiān shìxiàng. Rúguǒ nǐ ài yīgè rén, nàme nǐ jiù bù huì tuī nàgè rén de yōuxiān jí lièbiǎo de dǐbù. Nǐ huì bù huì qǔxiāo de jìhuà zài zuìhòu yī fēnzhōng, yǐ shìyìng qítā yōuxiān shìxiàng zài nǐ de shēnghuó, huòzhě gèng zāogāo, jùjué zuòchū jìhuà, yīnwèi nǐ shēnghuó de qítā bùfèn shǐzhōng shì gèng zhòngyào de.

Tóuzī shénme rén nǐ xǐhuān de yōulǜ. Lìrú, jíshǐ nǐ cóng wèi yǒuguò de jiànzhú shèbèi de rènhé quányì, fùmǔ shuí ài tā de érzi huì huā shíjiān qù liǎojiě shīgōng shèbèi, yīnwèi hái zǐ guānxīn tā. Rúguǒ nǐ xiǎng xiàng rénmen zhǎnshì nǐ yǒu duō ài tāmen, nàme kànzhòng tāmen de jiàzhí shì shénme.

Ràng zìjǐ cuìruò de nǐ ài de rén. Ài lìng yīgè rén de yībùfèn shèjí kāifàng nǐ de xīnzàng hé jiēshì nǐ dàodǐ shì shuí. Wèile zhèngmíng yǒurén shuō, nǐ ài tā, nǐ yīdìng yào chéngshí, nǐ shì shuí dǎkāi de.

Jiēshòu nǐ de qīnrén, yīnwèi tāmen. Dāng nǐ ài yīgè rén, nǐ bùyào shìtú gǎibiàn tā. Xiāngfǎn, xīnshǎng tā de dútè hé bǎoguì de rén, tā shì.

Zuò chū xīshēng. Xiǎnshì nǐ ài tā de rén wǎngwǎng yǔ xīshēng. Nǐ ài de rén de xūyào bǐ nǐ de xūyào gèng zhòngyào. Lìrú, yīgè háizi de xūyào hé nǐ wàimiàn wán fùgài nǐ de yuànwàng, dǎ gè dǔn. Zài mǒu xiē qíngkuàng xià, zuò chū tòngkǔ de juédìng, zài nǐ suǒ ài de rén de zuìdà lìyì, zhǎnxiàn nǐ duì tā de ài de zuì hǎo fāngshì.

Tíjiāo gěi nǐ ài de rén. Jíshǐ nǐ bù juédé ài cháo rén, xuǎnzé liú xiàlái tóuzī. Ài de gǎnqíng kěnéng huì cháo qǐ cháo luò, dàn nǐ de chéngnuò shì chí yǒu guānxì zài yīqǐ, bìng xiǎnshì nǐ yǒu duōme ài yīgè rén de nián hé jì.

Qíngrén jié de shìpín xìnxī, shìpín xìnxī,YouTube shìpín de xiāoxī, wǒ ài nǐ, hūnlǐ, hūnlǐ, xìngbié, hūnyīn, jiéhūn, qíngrén jié, qíngrén jié de xiāoxī, ài yǔ xìng, qíngrén jié shìpín,YouTube de wǒ ài nǐ, wǒ ài nǐ de YouTube,YouTube shàng, qìyuè, àiqíng,2013 nián 2 yuè 14 rì,2 yuè 14 rì de xīn, qiūbǐtè, xìngfú de qíngrén jié, qíngrén jié, qíngrén jié, ài nǐ, guānxì, zhàngfū, qīzi, nǚ péngyǒu, nán péngyǒu, ài wǒ de nán péngyǒu.

Jon Brooks: I Love You

Wednesday, 26 August 2015

Pepsi TV Commercial - United Arab EmiratesA Pepsi TV commercial demo I worked on for BKP Music Dubai - UAE Pepsi TV commercial.

Subscribe to my YouTube channel: http://www.youtube.com/jonbrookscomposer
Official Website: http://www.jonbrooks.co.uk
Facebook: https://www.facebook.com/JonBrooksComposer
Twitter: https://twitter.com/JonBrooks_Music
CD Baby: http://www.cdbaby.com/Artist/JonBrooks1

Please like, share and subscribe... Thank you!  :-)

United Arab Emirates, Dubai, Advertising, Composer, Music Production, Music Producer, Recording Studio, Audio Post Production, Jon Brooks Music, Logic Pro X, YouTube, Pepsi, Soft Drinks, Advert, TVC, Commercials, Ads, Ad, Post Production, Spot, Branding, Sonic Branding, Composition, Music Arranger, MIDI Programmer, MIDI, Manchester, UK.

Friday, 31 July 2015

Jon Brooks Musiek Produksie

I Love You - Romantiese Musiek

Ek is lief vir jou - stuur hierdie musiek aan jou geliefde (s). Stuur jou man, vrou , vennoot , vriend, vriend of vriendin om hulle te wys hoe lief jy en sorg vir hulle. Sommige mense dink dat as hulle lief ander persoon, die ander persoon net gaan om dit te weet . Dit is nie altyd die geval nie. Jou geliefdes moet vertel en gewys dat jy hulle lief is om te weet dat jy werklik doen.

Aflaai Musiek op CD Baby
Jon Brooks: I Love You

YouTube Channel: http://www.youtube.com/jonbrookscomposer
Official Website http://www.jonbrooks.co.uk

Valentine's Day word gevier op 14 Februarie 2016. Dit is 'n fees van romantiese liefde en baie mense gee kaarte , briewe, blomme of geskenke aan hul eggenoot of lewensmaat . Hulle kan ook reël vir 'n romantiese ete in 'n restaurant of nag in 'n hotel. Algemene simbole van Valentine's Day is harte , rooi rose en Amor .
I Love You Video Clip op YouTube


Baie mense vier hul liefde vir hul maat deur die stuur van kaarte of letters , die gee van geskenke of blomme en rangskik etes in restaurante of romantiese nagte in hotelle. Mense wat graag 'n romantiese verhouding met iemand te hê kan die geleentheid gebruik hierdie bekende , dikwels anoniem te maak . Valentine's kaarte is dikwels versier met beelde van harte , rooi rose of Cupido . Algemene Valentine's Day geskenke is blomme sjokolade, lekkergoed, onderklere en sjampanje of vonkelwyn . Maar sommige mense gebruik die geleentheid om uitbundige geskenke, soos juwele aan te bied. Baie restaurante en hotelle het spesiale aanbiedings op hierdie tyd. Dit kan insluit romantiese etes of weekend trips.

Die mees algemene Valentine 's Day simbole is die hart , veral in rooi en pienk , en foto's of modelle van Cupido . Cupido word gewoonlik uitgebeeld as 'n klein gevleuelde figuur met 'n pyl en boog. In die mitologie , gebruik hy sy pyl om die harte van die mense tref . Mense wat verlief is soms gesê word ' n pyl getref deur Cupido se . Ander simbole van Valentine's Day is paartjies in liefdevolle omhelsings en ​​die gawes van blomme , sjokolade , rooi rose en lingerie dat paartjies dikwels gee mekaar.

Download Music op CD Baby
Jon Brooks: I Love You
Vertel jou geliefdes dat jy lief vir hulle dikwels. So baie mense ongelukkig toe hul geliefdes verbygaan en hulle kan nie onthou hoor of sê die woorde, "Ek is lief vir jou," in die afgelope jaar. Verhoed hierdie leedwese gebeur in jou verhoudings deur spesifiek te sê, "Ek is lief vir jou," het die mense wat jy liefhet.

Spandeer tyd saam met die mense wat jy liefhet. Baie mense beweer dat hulle vriende, eggenote of kinders lief, maar nie kerf uit tyd te spandeer saam met hulle. As jy nie tyd te spandeer saam met iemand, is jy kommunikeer dat hulle nie belangrik is vir jou. Liefdevolle iemand beteken te belê tyd in hulle nie. Maak jou geliefdes 'n prioriteit in jou lewe. As jy iemand liefhet, dan sal jy nie stoot daardie persoon aan die onderkant van jou prioriteitslys. Jy sal nie planne op die laaste minuut om ander prioriteite te akkommodeer in jou lewe te kanselleer of, nog erger, weier om planne te maak, want ander dele van jou lewe is altyd meer belangrik is.

Belê in wat iemand wat jy lief sorge oor. Byvoorbeeld, selfs as jy nog nooit 'n belang in die konstruksie-toerusting, 'n ouer wat lief vir haar seun sal die tyd om te leer oor die konstruksie-toerusting, omdat die kind omgee neem dit gehad het. As jy wil hê mense hoe lief jy hulle wys, dan waardeer wat hulle waardeer. Maak jouself kwesbaar vir die mense wat jy liefhet. Deel van 'n ander persoon liefdevolle behels die opening van jou hart en die onthulling van wie jy werklik is. Om iemand wat jy lief vir hom te wys, moet jy eerlik en oop oor wie jy is nie. Aanvaar jou geliefdes as hulle is. Wanneer jy iemand liefhet, het jy nie probeer om haar te verander. In plaas daarvan, waardeer haar vir die unieke en kosbare persoon wat sy is.

Maak offers. Resultate iemand wat jy lief vir hom dikwels kom met opoffering. Die behoeftes van die persoon wat jy lief is meer belangrik as jou behoeftes. Byvoorbeeld, n kind se behoefte om buite te speel met jou oorheers jou begeerte om 'n middagslapie te neem. In sommige gevalle, maak pynlike besluite wat in die beste belang van die een wat jy lief is die beste manier om jou liefde te wys vir hom. Verbind tot die mense wat jy liefhet. Selfs wanneer jy voel nie liefdevol teenoor iemand kies om belê te bly. Die gevoelens van liefde kan eb en vloei, maar jou verbintenis is die gom wat die verhouding bymekaar hou en wys hoeveel jy iemand liefhet.

Valentine's Day Video Boodskap, video-boodskap, youtube video-boodskap, ek is lief vir jou, troues, trou, seks, die huwelik, huwelike, Valentine's Day, Valentine's Day boodskap, liefde en seks, Valentine's Day video, youtube i lief vir jou, ek is lief vir jou YouTube , youtube, instrumentale musiek, liefde, 14 Februarie 2013, 14 Februarie, harte, Cupido, Happy Valentine's Day, Valentine, valentines, is lief vir jou, verhoudings, man, vrou, vriendin, kêrel, is lief vir my kêrel.

Download Music on CD Baby
Jon Brooks: I Love You

Friday, 10 July 2015

Royalty Free Music for Film, Television, Radio, Corporate Videos and Advertising

High Quality Royalty Free Music for TV, Film, Advertising, YouTube, Radio, Video Games, Media and Corporate Videos. TrackSonix Production Music Library (Volume 1). Styles include: Epic Orchestra, Quirky Children's Music, Relaxing Music, Jazz, Production Music and Emotional Instrumental Music.

If you would like me to edit or modify any of the music tracks, or license any of them for your production, please contact Jon Brooks: http://www.jonbrooks.co.uk/Contact.html


Music Composer: Jon Brooks
PRO: Performing Rights Society (PRS), UK
CAE No. 506710479


TRACK LISTING:

1. The Confrontation
Heroic Epic Orchestral Music. Dramatic Symphonic Music - The hero appears to confront his enemy!  Whooraaah!! Imagine a superhero... Batman, Superman, a car chase or an army battle. Ideal for dark, intense, action adventure scenes requiring a big climax. Perfect for movies, trailers and advertising.2. Playtime
Happy Childrens Music. Playful, quirky and bouncy instrumental music. Fun, catchy, upbeat and positive. Imagine Willy Wonka or a Kids TV theme. Think of animals, animation, wildlife, children and of cute, funny scenes. Ideal for advertising or as a theme tune.3. Memories
Powerful, uplifting and emotional music depicting memories, love and travel with a nostalgic mood. Hopeful and reminiscent of friendship, love and romance. Romantic yet epic and dramatic with a big climax. Ideal for film and television, radio, advertising and other multi media productions.4. Cybernetic Organism
Dramatic and epic orchestral sci-fi music with impact perfect for visual hit points. Imagine Transformers, space, cyborg, machines, Terminator, Bionicle, Robots and Artificial Intelligence.5. African Elephant
Tribal African Music. Fun, quirky, rhythmic and catchy music with a positive vibe. African Elephant features African percussion, vocals, african drums, voices, trombones, brass and acoustic guitar. Perfect for advertising too!6. Prodigal Father
Emotional, soaring and dramatic piano and orchestra. The music gradually builds to a moving climax. Ideal for sad, romantic, epic, family, calm, peaceful, evocative and emotive uses. Strong melody.7. Chinese Chops
Funky Chinese music with western influences. Atmospheric, light, positive, upbeat and melodic. Perfect for Chinese New Year, Gong Xi Fa Cai. Suitable for idents and other productions requiring a short music tag.8. Metamorphosis
Soaring, epic and dramatic instrumental orchestral music expressing a musical transformation. Orchestra builds up to a climax drawing on influences from Danny Elfman, John Williams and Hans Zimmer. Perfect for film, television, corporate productions and advertising.9. Victory
Cinematic, heroic and victorious dramatic music. Epic winning majestic musical theme with a grand climax. Ideal for stings, rpg, games, idents, advertising, computer games, trailer tracks and film scores. It could depict a superhero challenging his enemy or a sporting win. Music for a hero, or a heroine!  Instrumentation includes: Brass, Drums, Strings, Choir, Percussion and Orchestra. Orchestral Music, Intro, Power, Suspense, Aggressive and Triumphant. Battle, War, Army, Olympic. Dynamic and intense.10. A Mother’s Love
Positive family music. Piano, Synthesizers and Woodwind. Imagine a train ride, the family unit gathering, love, a happy home, children playing, nature, trains, outdoors and kids growing up. Perfect for TV advertising cues.11. Allelujah
Spiritual, religious and inspirational christian music. Moody atmospheric music with an epic and dramatic climax. Darkness becomes light. Powerful and grand sacred song with an orchestral accompaniment.12. Party Time
Party Time exudes a positive, super happy and upbeat vibe with musical influences from Latin America. Instrumental music featuring an acoustic guitar melody accompanied by percussion, drums, brass, trumpets, hand claps, piano, cymbals and woodwind. Ideal for advertising, television and cinema commercials.13. Obsession
Marimba based instrumental music. Inspired by Thomas Newman's soundtrack for 'American Beauty'. Quirky, positive, fun and light music. Ideal for television commercials, infomercial use and other media applications. Identity, Branding, Advertising.14. Drowning
Sad, sombre and emotional music featuring strings, voices, harp and a little percussion. Lonely and isolated, slow and tender. Melancholy and emotional dramatic orchestra with a subtle backing choir. Ideal for funerals, depicting anguish, pain and death, and other emotive solemn occasions and/or scenes.15. Award Ceremony
Instrumental music for an award ceremony. Musical introduction for walking on stage or a red carpet event. Imagine announcing the winner at the Oscars, BAFTA, an opening ceremony or a ceremonial night.16. Beyond
Epic orchestral instrumental music. Soaring, powerful and grand dramatic orchestra music. Film score influenced by Hans Zimmer, Two Steps From Hell and John Williams building to a big emotional climax.17. Chinese Gold Coins
Atmospheric and melodic Chinese music with western influences. Perfect for Chinese New Year, Gong Xi Fa Cai. Suitable for idents and other productions requiring a short music tag.18. 60’s Accompaniment
Sixties Music with a bounce. Happy and fun instrumental music with influences from the 60's. Guitars, Drums, Bass and Strings. A cross between The Monkeys, The Beatles and The Beach Boys. Rock and Roll, Pop Rock, Rock n' Roll.19. Afternoon Tea
Classy and elegant small string ensemble. Classical music featuring sustained violins with a plucking pizzicato bass. Reminiscent of Pachelbel's Canon in D Minor. String quartet or string quintet.20. Friends
A touch of nostalgia with memories of good friends expressed with emotional piano, violins and orchestra. The climax gradually builds to a sense of success. Ideal for Television commercials and other emotive purposes.21. Chinese Tiger
Chinese Instrumental Music, Oriental with a hint of Western influence. Perfect for a sting or ident. China, Asia, Asian Music, Chinese New Year, Positive, Celebration, Zheng Harp, Percussion, Wind, Strings, Bass. Stings, Tiger, CNY, Gong, Gong Xi, Gong Xi Fa Cai, Identity, Montage Sequence, Gong Hei Fatt Choy, 新年快樂, Lantern, Festival, Reunion, Traditional, Dinner, Food, Family, Lunar New Year, New Year, Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Mauritius, Philippines, Vietnam, Chinatown, Orient, Asian Instruments, Instruments.22. Deeper Realms
Dramatic film soundtrack cue reflecting eerie suspense, mystery, evil doings and a sense of impending doom. Chilling and sinister dark atmosphere. Ideal for ghosts, halloween, crime or horror scenes.23. Breaking News
Dramatic orchestra music ideal for a TV news theme, underscore or epic ident. Rhythmic, investigative and serious instrumental music building to a climax. Current affairs, sports, CNN, Fox and the BBC.24. Fone Me
Telemetry Music. Upbeat, catchy electronic and synthesised music with elements of telecommunications. Ideal for advertising a cellular or mobile network. Think telephones, modems, telecoms, telephonic audio.25. Discovery
Soaring, epic, grand and dramatic instrumental orchestral music with asian influences. Symphonic film score ideal for expressing discovery and adventure. Music builds to a moving powerful climax.26. Happy Days
Happy, feel good and positive music. Optimistic, warm, uplifting and jolly. Gradually builds to a climax ending on a positive high. Ideal for advertising, commercials and corporate videos.27. Good Day Sir
Classical Romantic Solo Piano featuring influences of Chopin. Calming and relaxing instrumental music. Strings accompany the solo piano at the end of the track.28. Babies First Step
Children's music with a neutral happy instrumental vibe. Playful, harmonic and positive baby music. Instruments featured are a glockenspiel, piano, guitar, electric piano, harp, drums and percussion.29. Horizon
Patriotic, hopeful, epic and dramatic orchestral instrumental music. Soaring film score that builds to a powerful grand climax. Instrumental features brass, strings, percussion, woodwind and synthesizers and sound design. Perfect for trailers, film, television, gaming, advertising and corporate videos. 30. Natures Path
Ambient, relaxing and soothing music reflecting beautiful nature. Thoughtful, caring and gentle light theme - influenced by Enya and Lisa Gerrard. Features piano, strings, female vocals and percussion. Perfect for human emotion and the natural world. Simple, Reflective, Atmospheric, New Age Music.31. Musical Machinery
Sci-Fi Epic Music. This music features recorded and sampled machines/equipment from a factory. I edited and programmed the atmospheric and rhythmic audio and added a few other instruments to create the music. Captured audio files included guillotines, compressors, sheeters, hammers, fork lift trucks, shutter doors, slitters etc. Musical Machinery.32. Ocean Odyssey
Epic orchestral music gradually building to a climax expressing achievement and pride. Majestic and heroic instrumental music. Success, a goal has been achieved! Dramatic instrumental music.33. Big Fat Elephant
Quirky instrumental music. Fun and catchy theme inspired by elephants and other large animals and wildlife. Children's, happy, cute kid's jingle. Humorous music featuring Tuba, Brass, Piano, Woodwind.34. Growing Up
Nostalgic orchestral instrumental music ideal for depicting children, families, babies and memories. Starts with a reminiscent feel that gradually builds to a climax portraying a sense of achievement. Growing up, grow, age, older, parents, colourful, honest, toddlers, babies, positive, warm, orchestra, orchestral35. Once Upon A Time
Disney-esque orchestral music. Once Upon a Time was inspired by incidental music in Disney movies. Let your imagination run wild with this disney-esque orchestra musical track... whether it be about fairies, a love story, heartache, adventure, exploration, magic or a romantic setting.36. The Power of Dreams
Melodic and epic orchestral instrumental music. Bold, powerful and uplifting. Big, dramatic, drama inducing and motivational. Ideal for depicting motivation and success. Perfect for advertising, trailers and corporate videos.37. Helping Hand
Thought provoking instrumental music with echoes of the past. Dreamy, thoughtful, pensive and relaxing. Reflecting the goodness of the innate kindness of human nature.38. Butterfly Mission
Butterfly Mission, Flute, Harp, Happy, Energetic, Innocent, Children, Summer, Breeze, Summertime, Outdoors, Flying, Advertisement, Advertising, Commercial, 20 seconds, 20, Butterflies, Butterflies, Flies, Birds, Flight, Flying, Aviation, Cute, Fun, Happy, Carefree, Positive, TVC, Advert, Corporate, Instrumental, Instrument, Percussion, Orchestra, Woodwind, Drums, Uplifting, Short, Sting, Family, Child39. Middle East Petroleum
Atmospheric, punchy, upbeat and positive music. A fusion of western music with middle eastern influences featuring an Oud. Ideal for corporate videos. Mainly instrumental music but has a few discreet background vocals (no lyrics). Percussion, strings, synthesisers, Arabic, UAE, Dubai, United Arab Emirates, Oud, Guitar, Orchestra, Orchestral, Synth.40. Radiance (Full Mix)
Piano accompanied by lush sustained strings. Beautiful and calming instrumental music. Short and sweet - 15 seconds. Could be used for depicting beauty, harmony, toiletries, bathing products, perfumes, aftershaves and feminine brands. Imagine nature, a serene environment, a radiant landscape in a relaxing place. Ideal for relaxation moods.41. Radiance (Solo Piano)
Solo piano, beautiful and calming instrumental music. (Full mix with strings also available). Short and sweet 15 seconds. Could be used for depicting beauty, harmony, toiletries, bathing products, perfumes, aftershaves, feminine brands. Nature, serene, radiant, radiance, relaxing, relaxation, zen, simple, calm, soft, ivory, flowers, petals, completeness.42. Prayer for Peace
Sad and mournful instrumental music featuring solo piano with an orchestral accompaniment. This music is often requested for funerals and other solemn occasions. Emotional instrumental music.43. Visit Me
Jazzy and contemporary instrumental music with a light swing and fun quirky feel. Featuring an upright bass, synthesiser, brass, horns, organ and drum kit. Swinging jazz with a walking bass and brushed drums. Simple, smooth and funky.44. Seventh Heaven
Calming Music for Relaxation, Anxiety, Sleep and Panic. Seventh Heaven is ideal for Meditation, Yoga, Mindfulness, Reiki Healing, Massage, Reflexology, and other relaxation techniques. It is highly effective at inducing sleep and can be used as a way to help your brain get into a meditative state. The slow tempo and musical structure encourages the heart rate and breathing to slow down. This calming new age music is even more effective if you can listen with headphones on. Use Seventh Heaven to help combat negativity and a wide range of uncomfortable symptoms and sensations.45. Phoenix Rising
Powerful, epic dramatic orchestral music building to a climax. Orchestra, chorus, brass, strings, woodwind and percussion. Ideal for action, advertising, adventure, gaming, film trailers and fantasy.Production Music Library, Music Library, Stock Music, Production Music. Sounds like Hans Zimmer, Two Steps From Hell, James Newton-Howard, John Williams, Immediate Music, Jerry Goldsmith, Danny Elfman

Thursday, 2 July 2015

Independence - 4th July 2015Independence Day, 4th July 2015. The official release date is significant as 4th July also represents Clive Farrington's independent release outside of 'When in Rome'. Celebrating Tough Monkey Records (TMR) release of 'Independence' by Clive Farrington. Happy 2nd Anniversary! Download on iTunes: https://itunes.apple.com/gb/album/independence/id670306586

Subscribe to Tough Monkey Records YouTube channel: http://www.youtube.com/toughmonkeyrecords

Music producer, Jon Brooks, teamed up with Clive Farrington (lead vocalist - 'When In Rome') to co-write and produce Clive's first solo album 'Independence'.

Like many hunters for perfection, Clive Farrington and Andrew Mann have carried their craft through to today and indeed, they are still writing fresh, contemporary pop songs. Their hit single 'The Promise' is widely received as one of the best pop songs of the 80's. The song was featured in the hit movie Napoleon Dynamite in 2004 Andrew and Clive are still very much a song-writing partnership and joined forces with classically trained film composer, Jon Brooks. 

Jon has a Master's degree in Composition for Film and Television and has worked as a professional composer since 2002. For six years he worked as an In-house Composer/Audio Consultant in Kuala Lumpur, Malaysia, working on scores for films, television, radio, television commercials, musicals and animation series. He returned to the UK and set up his own recording studio which is based in South Manchester. His clients and credits include: Coca Cola, Cadburys, Disney, Malaysia Airlines, Mars, Pixar, Pepsi, Saatchi & Saatchi and Sony...

Jon plays mainly the Piano and French Horn. At 12, he won first prize in a piano competition where he appeared on stage alongside Richard Clayderman. He has performed at a variety of venues including the Royal Albert Hall, Barbican Hall, Bridgewater Hall, Kuala Lumpur's Twin Towers and at the Vatican, Rome. He also had the privilege of performing for the Queen during her Jubilee Tour.

Group influences are primarily Scott Walker, John Williams, Jaques Brel, Mahler, Righteous Brothers, Hans Zimmer, Dvořák, Francis Lai, Tchaikovsky, Coldplay, Green Gartside (Scritti Politti), John Barry, Bon Jovi and The Blue Nile.

Wednesday, 1 July 2015

"60s Accompaniment" - Happy and fun sixties instrumental musicSixties Music with a bounce. Happy and fun instrumental music with influences from the 60's. Guitars, Drums, Bass and Strings. A cross between The Monkeys, The Beatles and The Beach Boys. Rock and Roll, Pop Rock, Rock n' Roll.

High Quality Music Tracks for TV, Film, Advertising, Radio, Video Games, Media and Corporate Videos. TrackSonix Production Music Library (Volume 1). Styles include: Epic Orchestra, Quirky Children's Music, Relaxing Music and Emotional Instrumental Music.

If you would like to license this music track for your production please contact Jon Brooks: http://www.jonbrooks.co.uk/Contact.html

Download the album on iTunes: https://itunes.apple.com/gb/album/production-music-library-vol./id991562950
Download the album on CDBaby: http://www.cdbaby.com/cd/tracksonixproductionmusiclib
Download on Google Play: https://play.google.com/store/music/album/Tracksonix_Production_Music_Library_Vol_1?id=Bdj7cgizqrfmvvwqoax2gqtun3y&hl=en_GB
Download on Amazon MP3: http://www.amazon.co.uk/dp/B00X1NYQZS

TrackSonix - Production Music Library (Volume 1)
Track 18: "60's Accompaniment"
Music Composer: Jon Brooks
(© 2015 TrackSonix)

Subscribe to TrackSonix on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKa9vUvKcfRAvqEaHlBqLcQ
Facebook Page: https://www.facebook.com/TrackSonix

"Production Music Library" "Music Library" "Stock Music" "Production Music" 60s Music, 60s, Sixties, Sixties Music, Surfing, Surf, Surfs, Rock, Pop, Rock Pop, Guitars, Drums, Bass, Strings, Beach, Beach Music, Instrumental Music, Jon Brooks, 60's, Happy, Fun, Bouncy, Catchy, Driving, Holiday, Journey, Destination, Sand, Sea, Girls, Band, Advert, Commercial, The Monkeys, The Beatles, The Beach Boys, Rock and Roll, Rock 'n' Roll, Rock 'n Roll, Rockabilly, Garage Rock, Blues, Rhythm, Rhythm and Blues, Folk, Western, 1960, 1960s, 1960's, Piano